Wyniki wyszukiwania dla:

Dziecko utracone


Dziecko, które umiera w którymkolwiek momencie swojego życia, jest takim samym człowiekiem jak Ty czy ja. Należy mu się szacunek, godne traktowanie, a zatem i godny pochówek, nawet jeżeli i odeszło przed narodzeniem.
Utrata dziecka jest zawsze bolesna dla rodziców, bez względu na to, kiedy nastąpi.

Niewypłakane łzy, nieprzeżyte jeszcze uczucia, nagły bieg zdarzeń, niesprawiedliwy i trudny do ogarnięcia.

W takim szczególnym momencie życia ważne jest znalezienie miejsca dla rozpaczy i bólu.

Większość osób po stracie dziecka, kiedy miną najtrudniejsze chwile, chciałaby mieć chociaż miejsce, gdzie mogłaby złożyć kwiaty, pomodlić się.

Dziecko martwo urodzone ma prawo do pogrzebu

Prawo zapewnia nam możliwość godnego pochówku dziecka, także tego, które zmarło przed swoimi narodzinami. W niniejszym opracowaniu podane są informacje pomocne rodzicom dla pochowania ich dziecka.

Kroki postępowania

1. Formalności w zakładzie opieki zdrowotnej (szpital, przychodnia)

W przypadku gdy dziecko urodziło się martwe rodzice mogą odebrać jego ciało za pośrednictwem firmy pogrzebowej.

Niezależnie od długości trwania ciąży, pracownik szpitala powinien wystawić pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego. Szpital ma obowiązek przekazać zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 dni.

Dokument ten nie jest dokumentacją medyczną, dlatego nie ma w nim zastosowania rozróżnienie na poronienie i poród przedwczesny. W świetle prawa polskiego są to zawsze narodziny dziecka.

Przy wypisywaniu zgłoszenia urodzenia należy pamiętać, że wszystkie rubryki muszą być wypełnione tzn. musi być bezwzględnie wpisana płeć dziecka, określenie długości trwania ciąży, waga i długość dziecka. W przypadku gdy nie można określić płci dziecka szpital wystawią kartę zgonu do celów pochówkowych. Na jej podstawie rodzice mogą pochować dziecko na cmentarzu na własny koszt. Jeśli tego nie uczynią ciało dziecka zostanie pochowane we wspólnej mogile na cmentarzu.

2. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

W przypadku wydania przez szpital pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w celu rejestracji dziecka w USC rodzice lub jedno z nich (jeśli są małżeństwem) stawiają się w urzędzie. Do USC należy zabrać ze sobą:

– zgłoszenie urodzenia,

– dowody osobiste rodziców,

– akt małżeństwa lub akt urodzenia (dla matki panny),

– akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla rozwódki),

– akt zgonu współmałżonka (dla wdowy).

Aktów nie trzeba przedkładać, jeżeli są sporządzone w tym samym urzędzie, gdzie rejestrujemy urodzenie.

Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe i wydaje rodzicom 3 odpisy zupełne (nie wystawia się aktu zgonu).

3. Formalności pogrzebowe

Obecnie rodzice mają prawo pochować swoje dziecko, które urodziło się martwe bez względu na czas trwania ciąży. Jednak pochowanie dziecka w trybie art. 11 ust. 5a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. w przypadku gdy lekarz nie wyda pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, tylko wystawi kartę zgonu do celów pochówkowych, pochówek dokonywany jest na koszt własny rodziców. W tym przypadku matka dziecka nie otrzymuje Urlopu ani zasiłku macierzyńskiego, nie wypłacany jest również zasiłek pogrzebowy.

Jeśli rodzice rezygnują z tego prawa, obowiązek pogrzebu spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgoń j (art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Warto pamiętać, że prawo do pochowania
zwłok ma każdy, kto się do tego dobrowolnie zobowiąże. Dziecko może zostać pochowane w grobie rodzinnym ; lub w zbiorowym grobie na cmentarzu. Takie miejsce znajduje się również W Aleksandrowie Kujawski przy Pomniku Dzieci Utraconych. W parafii – jeśli rodzice pragną pogrzebu katolickiego – zgłaszają się z odpisem zupełnym aktu urodzenia lub kartą zgonu i proszą o pogrzeb dziecka nieochrzczonego. Rytuał pogrzebowy przewiduje pogrzeb w obecności ciała dziecka.

4. Formalności związane ze świadczeniami

ZUS powinien wypłacić rodzicom lub osobom, które pochowały dziecko zasiłek pogrzebowy po przedłożeniu stosownego wniosku i odpisu aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Kodeks Pracy przewiduje 8-tygodniowy urlop macierzyński dla pracownicy, której dziecko urodziło się martwe. Realizacja tego uprawnienia uwarunkowana jest od sporządzenia aktu urodzenia dziecka w USC. Tak zwane becikowe nie przysługuje.

5. Firmy ubezpieczeniowe

Niekiedy firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego dziecka na podstawie medycznego rozróżnienia, iż przed 22 tygodniem życia dziecka nie ma narodzin, ale jest poronienie. Jeśli podobna klauzula nie została umieszczona w warunkach ubezpieczenia, odmowa taka jest bezprawna, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem wiek dziecka nie ma znaczenia dla stwierdzenia jego narodzin.