Wyniki wyszukiwania dla:

Lata 1955 – 1987


Okres pracy salezjanów przy dawnej kaplicy szkolnej (1955-1987).

Status pracy salezjańskiej w Aleksandrowie został uregulowany dopiero w 18 lat po zamknięciu szkoły. Dnia 9 sierpnia 1973 roku ks. bp ordynariusz włocławski Jan Zaręba wydał dekret, na mocy którego przy kaplicy zakładowej ustanowiony został Samodzielny Ośrodek Duszpasterski wydzielony z parafii Przemienienia Pańskiego. Rozpoczęto więc prowadzenia samodzielnego duszpasterstwa. Nie zapomniano w nim o młodzieży. Przy kaplicy, mieszczącej się wówczas przy ulicy H. Sawickiej (dzisiejsza ulica Salezjańska), w dwóch salkach katechetycznych, prowadzono katechezę. Salezjanie animowali również grupy młodzieżowe i dziecięce. Kroniki parafialne z tamtych lat dostarczają nam wiele informacji o organizowanych dla tych grup spotkaniach formacyjnych, wigilijnych, sylwestrowych, wielkanocnych, andrzejkowych, itp. Systematycznie starano się urządzać zjazdy i spotkania dla byłych wychowanków. Szczególnie doniosłe stało się spotkanie z okazji 50-lecia pracy salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Dodatkową okazją do świętowania była okrągła – setna rocznica założenia Światowej Federacji Byłych Wychowanków św. Jana Bosko. Aleksandrowskie spotkanie miało miejsce 25 października 1970 roku. Oprócz byłych wychowanków wzięli w nim udział przełożeni, reprezentowani przez ks. Inspektora Feliksa Żołnowskiego, a także klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego z Lądu, byli nauczyciele i wychowawcy Liceum Salezjańskiego. Ksiądz M. Szczęsny, były aleksandrowski dyrektor, podczas spotkania wygłosił prelekcję pt. „Szlak historyczny 50-lecia placówki salezjańskiej”. Odczytano także list Ks. Generała do Byłych Wychowanków Salezjańskich, a zgromadzeni uczestnicy spotkania wystosowali do Ks. Generała telegram informujący o aleksandrowskim spotkaniu, z podziękowaniem za dar salezjańskiej pracy wychowawczej.

Wzruszających momentów dostarczyły wspomnienia wychowanków i profesorów, przeplatane śpiewem kleryckiego chóru. Nie zapomniano także o tych, którzy odeszli do Pana, na specjalnie przygotowanym apelu wspomniano ich postacie i modlono się za nich. Wśród wielu ważnych uroczystości, jakie w ciągu tych kilkudziesięciu lat były udziałem wiernych i księży z Ośrodka Duszpasterskiego przy kaplicy, należy wspomnieć o nawiedzeniu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, które miało miejsce w dniach 7-8 września 1975 roku. Obraz przybył do kaplicy z parafii Przemienienia Pańskiego. Na zbiegu ulic Traugutta i Sawickiej obraz powitali: ks. biskup Czesław Lewandowski, ks. Rektor kaplicy Ludwik Kaliński, licznie zebrane duchowieństwo i wierni. Po powitaniu odprawiono mszę świętą. Wszystkie te uroczystości odbywały się na zewnątrz kaplicy, przy specjalnie wybudowanym ołtarzu. Po zakończeniu Eucharystii obraz Matki Boskiej przeniesiono do kaplicy, gdzie był przez dwa dni nieustannie adorowany przez wiernych. 8 września obraz przewieziono do parafii Ostrowąs. Kronika parafialna podaje, że w uroczystościach nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego wzięło udział około 5 tysięcy wiernych.

Rok 1978 przyniósł kolejne ważne wydarzenie, a mianowicie Samodzielny Ośrodek Duszpasterski decyzją biskupa włocławskiego został na stałe powierzony Towarzystwu Salezjańskiemu. Był to kolejny krok zmierzający do utworzenia nowej parafii w Aleksandrowie Kujawskim. Wreszcie z parafii Przemienienia Pańskiego wydzielono dekretem Biskupa Włocławskiego z dnia 25 kwietnia 1981 roku nową parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, organizując ją przy kaplicy Towarzystwa Salezjańskiego. Dekret wszedł w życie z dniem 3 maja 1981 roku. Administratorem parafii został ks. Stefan Metrycki. Od roku 1982 do 1987 funkcję proboszcza pełnił ks. Marian Chojnacki. Parafia powstała w okresie trudnym. Lata 1980 – 81 to dla Polski dni wielkich nadziei, ale i rozczarowań. Na fali społecznych protestów na scenie politycznej jesienią 1980 roku pojawił się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” -pierwszy od czasów II wojny światowej niezależny od władz ośrodek reprezentacji społeczeństwa, jego odczuć i aspiracji. Niedługo przyszło Polakom cieszyć się ze względnej wolności. Grudzień 1981 roku wpisał się w polską historię jako ten, w którym zgaszono społeczne nadzieje na poprawę życia w naszej ojczyźnie. Sytuacja społeczno -polityczna tego okresu determinowała wszelkie poczynania i ludzkie działania. Wydarzenia te znalazły swój oddźwięk również na kartach parafialnej kroniki. Dekret erekcyjny parafii NMP Wspomożenia Wiernych zobowiązywał ją w punkcie 4 do wybudowania własnego kościoła i plebani. Tymczasowym kościołem parafialnym stała się kaplica zakonna. Rozpoczęto więc starania o budowę nowej świątyni.
W kwietniu 1985 roku z racji odbywających się misji parafialnych sprzed kaplicy przeniesiono w uroczystej procesji krzyż misyjny, który stanął na placu pod budowę kościoła Prace budowlane rozpoczęto 1986 roku. W licznych pracach pomagali społecznie parafianie tak, że posuwał się one stopniowo naprzód. W roku 1987 zalany został między innymi strop górny na budynku gospodarczym oraz filary w dolnym kościele. Nowy etap budowy rozpoczął się jesienią tegoż roku, kiedy to funkcję proboszcza objął ks. Stanisław Salamonowicz. Ale życie parafii to nie tylko budowa. Miejscowi duszpasterze dbali przede wszystkim o rozwój duchowy wiernych. Przy kaplicy prowadzono katechizację dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Przy parafii działały grupy Żywego Różańca, Pomocników Salezjańskich, Oaza. Prowadzona była formacja grup ministranckich. Organizowano przedstawienia jasełek i Męki Pańskiej. Aleksandrów Kujawski odwiedzali przedstawiciele władz diecezjalnych i zakonnych. Parafię wizytował w 1984 roku ks. biskup Czesław Lewandowski i corocznie inspektorzy Salezjańskiej Prowincji św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

ks. Jarosław Wąsowicz sdb