Wyniki wyszukiwania dla:

INTENCJE MSZALNE PRZEZ INTERNET


In­ten­cje Mszy św. można za­ma­wiać rów­nież przez In­ter­net we­dług po­niż­szej in­struk­cji:

1. Wy­ślij za­py­ta­nie o moż­li­wość za­mó­wie­nia in­ten­cji Mszy Św. w danym dniu i o kon­kret­nej go­dzi­nie (o któ­rej jest Msza Św.) na adres: 

2. Po­cze­kaj na od­po­wiedź, że jest taka moż­li­wość i po­przez ko­re­spon­den­cję ma­ilo­wą po­proś o wpi­sa­nie in­ten­cji do Księ­gi Mszal­nej.

3. Wy­ślij ofiarę za Mszę Św. na konto:

 80 1600 1084 1844 5741 3000 0001

 Towarzystwo Salezajańskie Dom Zakony, ul. Szczygłowskiego 5

87-700 Aleksandrów Kujawski

z do­pi­skiem: Ofiara za Mszę Św. w dniu… o godz. …, in­ten­cja… (treść in­ten­cji, albo po­czą­tek tre­ści in­ten­cji)

4. Przyjdź na Mszę Św., albo łącz się du­cho­wo w cza­sie jej od­pra­wia­nia.